Karmomfattning

Karmomfattning

Dimensioner mm.      Art.nr.

19x81x2440                 1981 Ko V1 MDF
19x106x2440               19106 Ko V1 MDF
19x130x2440               19130 Ko V1 MDF
19x156x2440               19156 Ko V1 MDF